در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

مدیریت گلخانه

   وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 1. ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺐ دار منجر به ایجاد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ...

تاریخ انتشار : 6 تیر 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
پوشش های گلخانه ای و انواع آن

پوشش های گلخانه ای و انواع آن

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ  ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃ این ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻳﺎ ...

تاریخ انتشار : 6 تیر 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
گلخانه و اشکال گلخانه

گلخانه و اشکال گلخانه

            گلخانه و اشکال گلخانه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻴﺎه را در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ می کنند. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ...

تاریخ انتشار : 1 تیر 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
ویژگی های محل احداث گلخانه

ویژگی های محل احداث گلخانه

 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 1. ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺐ دار منجر به ایجاد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در اﺣﺪاث ...

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
گلخانه و محاسن کشت گلخانه ای

گلخانه و محاسن کشت گلخانه ای

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ بسیاری همچون ﻧﻮر، دﻣﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، آب، دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ، آﻓات و بیماري ﻫﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ بر رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ می­گذارد. ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ...

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
گیاه بلک بری

گیاه بلک بری

بلک بری Black berry میوه بلک بری با نام علمی “Rubus fruticosus” از خانواده تمشک است و بومی مناطق سردسیری و نیمه گرمسیری است. بلک بری یک گیاه دو ساله ...

تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1400 گروه : محصولات و خدمات کشاورزی ادامه مطلب
رزی بری

رزی بری

گیاه رزبری رزبری با نام علمی Rubus parvifolius همچنین با نام تمشک ژاپنی نیز شناخته می‌شود. این گیاه بومی استرالیا و آسیای شرقی (چین، ژاپن، کره، ویتنام) می‌باشد، همچنین به ...

تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1400 گروه : محصولات و خدمات کشاورزی ادامه مطلب
مزایای لوله های دریپردار

مزایای لوله های دریپردار

استفاده از بهترین مواد اولیه ی وارداتی خود رنگ که مخصوص تولید لوله های آبیاری قطره ای است نصب همزمان دریپر داخل لوله در اثنای فرآیند تولید بهره گیری از بهترین ...

تاریخ انتشار : 23 خرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
ثبت آگهی
v