در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

تجهیزات و خدمات گلخانه ای

مدیریت گلخانه

مدیریت گلخانه

   وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 1. ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺐ دار منجر به ایجاد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ...

تاریخ انتشار : 6 تیر 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
پوشش های گلخانه ای و انواع آن

پوشش های گلخانه ای و انواع آن

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ  ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃ این ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻳﺎ ...

تاریخ انتشار : 6 تیر 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
گلخانه و اشکال گلخانه

گلخانه و اشکال گلخانه

            گلخانه و اشکال گلخانه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻴﺎه را در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ می کنند. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ...

تاریخ انتشار : 1 تیر 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
ویژگی های محل احداث گلخانه

ویژگی های محل احداث گلخانه

 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 1. ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺐ دار منجر به ایجاد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در اﺣﺪاث ...

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
گلخانه و محاسن کشت گلخانه ای

گلخانه و محاسن کشت گلخانه ای

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ بسیاری همچون ﻧﻮر، دﻣﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، آب، دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ، آﻓات و بیماري ﻫﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ بر رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ می­گذارد. ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ...

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400 گروه : تجهیزات و خدمات گلخانه ای ادامه مطلب
ثبت آگهی
v