تاثیر دما بر استحکام عملکرد لوله پلی اتیلن و LTHS

درباره ی تاثیر دما بر استحکام عملکرد لوله پلی اتیلن و LTHS  محاسبات بسیاری صورت گرفته است. بر اساس نتیجه های حاصل از این محاسبات شاهد هستیم افزون بر این که تأثیر دما بر ماده به شکلی متفاوت خواهد بود، می بینیم در فاصله ی دمایی بین 30 درجه ی فارنهایت و دمایی کم تر و بیش تر از دمای پایه 73 درجه فارنهایت، اثرگذاری دما به شکلی بامعنا حدودا ثابت می باشد. طوری که برای جبران این تأثیرگذاری می توانیم یک مجموعه از ضریب های جبرانی دما را به کار ببریم. این ضریب ها در جدول A2 موجودند.

جدول A2

همچنین در پیوست برای رسیدن به ضریبی منحصر به فرد که مخصوص یک جنس لوله ای خاص در دمایی بالاتر از 100 درجه فارنهایت ( 38 درجه سلسیوس ) باشد راهنمایی قرار دارد. برای محاسبه ی این مقدار باید ماده ی پلی اتیلنی به کار رفته در لوله، افزون بر شروط مشترک لوله های به کار رفته در موارد کاربردی تحت فشار که HDB آن ها را در دمای پایه 73 درجه فارنهایت ( 23 درجه سلسیوس ) شامل می شود، میزان HDB پیشنهاد شده برای دماهایی بالاتر از 100 درجه فارنهایت ( 38 درجه سلسیوس ) را نیز دارا باشد. چنین اطلاعاتی را می شود از شرکتی که لوله ها را تولید می کند بدست آورد، یا اگر لوله ها دارای نام تجاری مشخصی هستند با بهره گیری از نسخه ی دردسترس گزارشی با شماره ی TR-4 مؤسسه ی PPI  به این اطلاعات دست یافت.

لوله پلی اتیلن

استانداردها در حیطه ی لوله پلی اتیلن

در رابطه با لوله پلی اتیلن فهرستی از ضرایب جبران دمایی در بعضی از استانداردها، کدها و راهنماهای مخصوص موارد کاربری خاص وجود دارد که یا مخصوص یک ماده ی پلی اتیلنی به کار رفته در آن مورد کاربری خاص هستند و یا این که بر اساس موارد لحاظ شده ی ویژه محاسبه شده اند که تنها مخصوص همان مورد کاربردی خاص می باشد.

مثلا حداکثر دما در کل طول سال به سیستم شبکه های توزیع آب وارد نمی شود و در فصل های مختلف نیز دمای  کاری فرق دارد. بر این اساس ضریب های جبران دما در راهنماها و استانداردهای AWWA به نسبت بیش ترین دمای کاری انجام می گیرد – که با دمایی که به این سیستم وارد می شود متفاوت است – و این امر باید در مقدارهای ضرایب جبرانی دما مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه معدل دمای کاری به دلیل تغییر فصول تا حدودی پایین تر از حداکثر دمای وارد شده به سیستم است.

در جدول A2 چنین فرض شده که دماهای لیست شده به صورتی مداوم به سیستم وارد شده اند. پس در صورتی که استاندارد، کد و یا راهنمایی، ضریب های جبرانی دمایی یک کاربری ویژه را شامل شود، به کارگیری مقدار ضریب های جدید به ضریب هایی که در جدول A2 موجود است برتری دارد.