ضریب زبری داخلی لوله های پلی اتیلن و همچنین مقاومت در مقابل جریان این نوع لوله ها اغلب نصف لوله های دیگر است .

بطوری که استفاده از لوله های کروگیت پلی اتیلن ، جریان سیال خوبی را در لوله فراهم می آورد . بنابراین با در نظر گرفتن ضریب جریان مناسب ، می شود نسبت قطرلوله را کاهش داد و از لوله کوچکتر در بعضی از شبکه ها استفاده نمود .