استفاده از منهول پلی اتیلن برای جمع آوری آب های سطحی جهت جلوگیری از نفوذ آب به پی ساختمان

امروزه استفاده از منهول پلی اتیلن با توسعه روزافزون شهرها، گسترش شهرنشيني، تغييرات محيطي شهرها و مسائل ناشـي از آن، يكـي از موضـوعات مهم در پيش روي مديران شهري است كه در صورت آينده نگري و برنامه ريزي صحيح، نه تنها ميتوان چالشهاي به وجـود آمـده را كنترل نمود، بلكه مي توان كنترل آينده را نيز در دست گرفت .

يكي از مسائل مطرح در توسعه شـهري و برنامـه ريـزي بـراي آن،موضوع روان آب هاي سطحي ناشي از بارش نزولات جوي است كه به دليل افزايش سطوح غيرقابل نفوذ و يا با نفوذ پذيري كم مثل پشت ها بام ، خيابان ها و … در سطح شهر ها، با سرعت بالا و حجم زياد در آبراهه هاي مصنوعي جريـان يافتـه و موجـب آبگرفتگـي سطح معابر، روان شدن سيلاب و بروز خطرات جبران ناپذيري در شهرها مـي گردنـد .

از اينـرو چـاره انديـشي و برنامـه ريـزي بـرايجمع آوري و هدايت اين آبها كه از نعمت هاي الهي به شمار رفته و مايه بركات بسيار بـراي انـسان هـا اسـت، همـواره مـورد توجـه مسئولين و مديران شهري و پیمانکاران و سازندگان بوده است .

لذا اميد است تا متخصصين اين حـوزه در سراسـر كـشور بـا مـدنظر قـراردادن ايـنشرح خدمات و لحاظ نمودن شرايط محيطي و اقليمي منطقه مورد مطالعه، اصولي ترين و عملـي تـرين راهكـار را بـراي جمـع آوري، هدايت و استفاده از آبهاي سطحي انتخاب نموده و به مرحله اجرا درآورند.

از کاربرد های منهول پلی اتیلن

در جمع آوری آبهای سطحی، تقلیل و کنترل فشار ثقلی، تجمیع چند انشعاب، انتقال پلکانی از لحاظ ارتفاع قرارگیری انشعابات، بازدید و دسترسی به مکان های زیر زمین، استفاده از سبد آشغال گیر پلی اتیلن و … است.

یکی از عملیات پیمانکاران سازنده برج های مسکونی و اداری و مراکز تجاری چند طبقه، که واجب است پی ساختمان در سطح پایین تری قرار بگیرد، استفاده از شبکه انتقال و جمع آوری آب های سطحی ناشی از ریزش باران و آب های نفوذی از معابر شهری است.

منهول پلی اتیلن یکپارچه
منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن بهترین انتخاب برای قرارگیری در پی ساختمان می باشد.زیرا منهول پلی اتیلن با انعطاف پذیر بودن و سبک بودن و مقاومت بالا در اثر خوردگی بهترین گزینه است.