برخـی از مزایای منهول پلی اتیلن به شرح زیر است‌:

ا- مقاومت در برابر لیســتی از مـواد منهول پلی اتیلن شــیمیائی مختلـف حاصـل از فاضـلاب یـا خــاک از خــواص منحـصـر بفـرد منهول های پلی اتیلن نسبت به منـهول های بتنی میباشد.

٢- رنگ روشن و سطح صیقلی منـهول‌باعث شده داخل آن قابل رویت باشد.

٣- سطح صاف منـهول پلی اتیلن مـانع چســبیده شدن مـواد بـه دیـواره هـا مـیشـود از طرف دیگر هزینــه نگهـداری و شستشوی آن کمتر میباشد.

٤- زمان اجرای آن بسیارکمتر از منهول های بتنی می باشد بطوریکه در یک روز ترانشه باز و بسته میشود.

5- وزن آن(سبک بودن) منهول پلی اتیلن موجب آسان بودن در حمل ونقل وهمچنین نصب آن می گردد.

Image result for manhole polyethylene png

برای آشنایی با مفهوم منهول پلی اتیلن کلیک کنید

 

٦-زیرسازی یکسان منهول و لوله پلی اتیلن نشسهای نامتقارن آنها را از بین می برد.

٧- هم جنس بودن منـهول با لوله پلی اتیلن موجب سهولت در اب بندی کامل شبکه می شود.

٨-انعطاف پلــی اتــیلن باعث سـازگاری در مقابل نشسـتهای نامتقـارن زمـین وحـرکــت هـای کوچــک آن میشود.

٩- پیش بینی پله در بدنه منهول و عدم نیاز به نصب پله و ماهیچه سازی بصورت مجزا