تفاوت اصلی روش الکتروفیوژن با سایر روش های جوشکاری ذوبی حرارتی ، در نحوه اعمال حرارت است .

در روش الکتروفیوژن ، حرارت توسط سیم های مقاومتی یا پلیمر های هادی با وزن مولکولی بالا ایجاد میشود .این اتفاق در داخل جفت کن الکترفیوژن رخ میدهد . قطر جفت کن ، اندکی بزرگ تر از قطر لوله مادر است ، بنابراین امکان احاطه محل اتصال وجود خواهد داشت .

دو منطقه ذوب شونده مجزا در جفت کن وجود دارد که به هنگام حرارت دهی ، توسط ناحیه سرد از یکدیگر جدا می افتند . افزون بر این ، در دو انتهای جفت کن نیز نواحی سرد در نظر گرفته می شود .

با برقراری جریان الکتریکی ، لایه پلی اتیلن موجود بر روی سیم های الکتریکی بر اثر دریافت حرارت ، انبساط میابد . در نتیجه ، فاصله هوایی میان سطح خارجی لوله با سطح داخلی اتصال جفت کن از بین می رود . با افزایش دما تا مرز نقطه ذوب پلی اتیلن ، سطح داخلی اتصال و سطح بیرونی لوله شروع به ذوب شدن می نماید .

برای خواندن مزایای الکتروفیوژن کلیک کنید

 

عوامل مهم وتاثیر گذار بر فرآیند جوشکاری الکتروفیوژن عبارتند از :

  • ضخامت لوله و اتصال
  • ولتاژ و توان الکتریکی
  • مدت زمان ذوب
  • درجه حرارت داخلی و دمای محیط
  • زمان و نحوه خنک کردن
  • طول و عمق سیم مقاومتی

 

نتایج بررسی ها نشان میدهد که با افزایش زمان حرارت دهی ، استحکام جوش الکتروفیوژن افزایش میابد .