1. شير دروازه ای
 2. شير توپی
 3. شير مجرا بند
 4. شير ساچمه ای
 5. شير يک طرفه 
 6. شير يک طرفه لولايی
 7. شير يک طرفه فشاری
 8. شير يک طرفه پيستونی
 9. شير يک طرفه کره ای
 10. شير پروانه ای
 11. شير ايمنی 
 12. شير کنترل
 13. شير محدود کننده جريان