همانطور كه از اسم آن بر مي آيد جهت كنترل جريان سيال درمسيرعبورآن قرار داده مي شود.

اين شير به طور اتوماتيك ومعمولا با فشار هوا كار مي كند(در موقع لزوم مي توان آنرا با دست بازوبسته نمود وبديهي است كه در اين حالت ديگر شير كنترل نخواهد بود وفقط يك شير معمولي است).

اين شير با توجه به موقعيت محل واينكه چه چيزي را بايستي كنترل كند بطور اتوماتيك باز وبسته مي شود ودر حقيقت با توجه به عامل ديگري كه مي بايست كنترل شود ومداوم با شير كنترل در رابطه است، محل شير صورت مي گيرد.

به طور مثال اگر قرار باشد فشار را كنترل كند از محل ديگري كه فشارش مورد نظر است به طور مداوم با شير ارتباط برقرار است وباتغيير فشارآن محل شير بازتر ويا بسته تر مي شود تا فشارلازم در آن محل ثابت بماند. معمولاً اين شير براي كنترل فشار، دبي ويا سطح مايع در يك ظرف مورد استفاده قرار مي گيرد ونسبت به تغييرات آنها نيز باز وبسته مي گردد.

از اين شير نمونه هاي مختلفي وجود دارد كه از لحاظ عملكرد يكي م يباشند و فقط از لحاظ ساختمان با يكديگر تفاوت دارند.

دو نمونه از شيرهاي كنترل كه با هوا كار مي كنند عبارتند از:

- شيرهايي كه با قطع جريان هوا بسته مي شود   Air to open

- شيرهايي كه با قطع جريان هوا باز مي شود   Air to close