همانطور كه از نام اين شير بر مي آيد جهت ايمن ساختن لوله ها ودستگاههاي داراي فشار بكار مي رود.

وداراي انواع واقسام گوناگوني بوده ومي توان گفت كه متنوع ترين نوع شيرها از نوع شير ايمني هستند.

اين شير قابل تنظيم بوده وبا توجه به فشار جاري سيال داخل آن تنظيم مي گردند.

 بدان معني كه هرگاه فشار جريان بيش از فشار تنظيمي برروي شير باشد شير به صورت اتوماتيك جريان را قطع مي كند واز طرف ديگر اگر فشار جريان كمترازحداقل فشار تنطيمي برروي شير باشد باز هم جريان را قطع خواهد كرد.

 به همين علت در مسير عبور سيالي كه تغييرات فشار ناگهاني در آن محتمل است از وجود اين شير استفاده مي گردد.

مدلهاي مختلفي از اين شير موجود است ليكن همگي از نظرعمل تقريبًا مشابه يكديگرند وبه هرحال با توجه به يك فشار تنظيم شده برروي آنها جريان را قطع مي كنند.

ونع ديگر اين شير را مي توان طوري تنظيم كرد كه به طور اتوماتيك در موقع لزوم باز شود.

مي گويند. اين Safety relief valve نوع ديگري از شيرهاي ايمني نيز موجود است كه به آنها شير برخلاف نمونه بالا با توجه به شرايط تنظيمي برروي آن وموقعيت سيال در وقت لازم بازمي شود.وجريان را تغييرمي دهدويا به عبارت ساده تراز فشارلوله می كاهد.