2200 سال قبل توزیع و پخش آب توسط لوله های سرامیکی انجام می گرفت که بعدا لوله های سرامیکی به صورت لعاب دار استفاده می شوند .

از طرف دیگر با توسعه شهر ها لوله های سیمانی به همراه آربست در آن ها و صنایع جهت توزیع آب استفاده می شد .

در شروع استفاده از این نوع مواد جهت تولید لوله رقابت گسترده فی مابین این نوع لوله و لوله های آربست و سیمانی خصوصاً در مورد سرمایه گذاری اولیه مطرح بود ولی به دلیل طراحی و شکل صحیح لوله های پلی اتیلن و کاهش هزینه ها در طول مدت بهره برداری این نوع لوله ها از موقعیت خاصی برخوردار شدند .

امروزه مواد پلی اتیلن نه تنها برای تولید لوله های توزیع آب آشامیدنی استفاده می شوند بلکه به جهت مقاومت شیمیایی و مکانیکی قابل توجه جهت جمع آوری سیستم های فاضلاب شهری و صنعتی نیز استفاده می گردند .