يكي ديگر ازانواع شيردستی شير پروانه ای است كه دارای ساختمانی  ساده وبهترين نوع شير براي جريانهای زياد است.

بند آورآن به صورت صفحه دايره اي شكل است كه ازبالا يه ساقه ودسته شيرمتصل است واز پائين بوسيله يك پاشنه به بدنه وصل شده است.

 بطوريكه بند آور مي تواند حول اين پاشنه حركت كرده وجريان سيال را قطع ويا ازشير عبور دهد.

موقعيكه بند آور موازي جريان قرار مي گيرد حداكثر مقدار سيال از شير عبور مي كند.

 بهره برداري از شيرهای پروانه ای بزرگ بوسيله نيروي برق واستفاده از چرخ دنده ها ويا هيدروليك صورت مي گيرد.

 با توجه به اينكه بيشترين جريان دراين نوع شيرها زماني مي افتد كه بندآور حالت ٩٠ درجه نسبت به جريان ها داشته باشد لازم است كه بدانيم در زواياي مختلفي كه بند آور با جريان مي سازد مقدار جريان عبوري از شير چه مقدار خواهد بود.

 در جدول زير برحسب سايز شيرومقدار زاويه اي كه بندآوربا جريان مي سازد مقدار جريان نشان داده شده است.