اين نوع شيريك طرفه در دونوع كره ای افقی وعمودی وجود دارد. در نوع عمودی مسير جريان مستقيم است واين شير بيشتردرجاهائيكه قطع جريان به صورت فوري لازم باشد بكار مي رود.

نحوه كار اين نوع شير بدين صورت است كه مسير سيال ورودی يك كره را در داخل سيال معلق نگهداشته وسيال از اطراف آن به طرف ديگر مي رود و وقتي كه جريان سيال برعكس شود كره مورد نظر در نشيمن گاه خود نشسته كه مانع از عبور سيال به طرف ورودي مي شود.

 يكي از مزاياي اين نوع شير يك طرفه استفاده ازآنها در سيالاتي كه ويسكوزيته آنها بسيار زياد است مي باشد.