در شير يك طرفه پيستوني از نظرشكل داخلي شبيه شيرفلكه اي مي باشد كه جريان باعث فشار پيستون به طرف بالا وانتقال جريان شده كه جهت عكس آن پيستون به طرف پائين آمده ومانع از برگشت سيال به طرف ورودی مي شود.

 اين نوع شير به همراه شير ساچمه ای وزاويه دار جهت جلوگيری از پديده لرزش در اثر فشار در مسير خطوط لوله برده مي شود.