در اين نوع شير يك طرفه جريان سيال باعث بازشدن شير شده و برگشت جريان باعث بسته شدن شير مي گردد.

 از انواع شيرهای يك طرفه فشاري مي توان شير يك طرفه پيستونی  وشير يك طرفه كروی را نام برد.