اين شير كه مصرف بيشتری دارد دارای بدنه و درپوش مي باشد كه درون آن ديسكی كه ممكن است يكي يا دوتايی باشد بوسيله پين مخصوصی به بدنه لولا شده وآويزان مي باشد.

 البته در نوع دو تايي آن اين پين بين دو ديسك قرار دارد.

 جريان سيال درموقع ورود ديسك را به طرف مسير خود بلند كرده وازاطراف آن عبورمي كند و درموقع قطع جريان دسيك به نشيمنگاه چسبيده واجازه برگشت به سيال را نمي دهد .