اين نوع شير بخصوص در محل هايی كه لوله هاي مسيرجريان كوچك هستند ولازم است تحت تنظيم وكنترل باشد مورداستفاده قرارمي گيرند.

 مسيرحركت سيال درداخل شيربطور تحت تنظيم وكنترل باشد مورداستفاده قرارمي گيرند.

 مسيرحركت سيال درداخل شيربطور نيست وشايد به همين علت مقاومت بيشتری در مقابل جريان از خود نشان می دهد كه خود مستقيم باعث تنظيم جريان مي گردد.

 اين شير طوری طراحی شده كه باعث تغيير جهت جريان سيال كه از شيرعبور مي كند مي شود ودر حقيقت حركت يك ديسك كه در مسيرجريان واقع مي شود عمل بازوبسته نمودن (يا نيمه بازو نيمه بسته بودن) را انجام مي دهد.

 دراين نوع شيرچون بندآور و نشيمنگاه آن طوري طراحي شده كه بطور سريع روي هم قرار مي گيرند، بنابراين وسيله مناسبی است براي جريانهاي كه مرتب باز وبسته مي شوند.

علاوه بر اين هرگاه لازم باشد فشار سيال را در طول مسير كم كنند از شير ساچمه ای استفاده م يكنند.

درشيرساچمه اي مسير سيال به اندازه ٩٠ درجه انحراف پيدا كرده وسپس با يك انحراف ٩٠ درجه اي ديگر در مسير خود جريان  می يابد كه اين انحراف باعث افت فشار مي گردد.

 نوع زاويه اي آن نيزدرجاهاييكه كه بعلت كمبود فضا نمي توان از زانويي استفاده كرد كاربرد دارد.

 

.