اين شير برای كنترل مناسب نيست وبايد در حالت بسته ويا كاملاً باز باشد.

 ساختمان آن ساده وداراي يك بدنه ويك پلاگ توپي كه در آن سوراخی برای عبور سيال تعبيه شده ويك كلاهك آب بندي مي باشد. پلاگ را به اشكال مختلف مي سازند.

 ومعمول ترين آن به صورت مخروط ناقص ساخته شده كه با چرخاندن آن در بدنه سوراخ آن روبروي لوله قرار گرفته وجريان سيال ازآن عبورمي كند . اين نوع شير دارای انواع گوناگونی بوده وممكن است سه راهه وچهارراهه آنها برای انتخاب مسير جريان وجود داشته باشد.

در بعضي از شيرهای سماوری آب بندی پلاگ با بدنه بوسيله نوعی خمير گرافيت انجام مي گيرد.اين خميراز سر پلاگ تزريق شده  و بوسيله پيچی كه روي آن بسته مي شود خمير بداخل شيارهايي كه روی پلاگ تعبيه شده نفوذ كرده وبصورت فيلمي از خميرهای بدنه وپلاگ قرار مي گيرد. اين عمل علاوه برآب بندی كردن باعث روان چرخيدن پلاگ شده وازسائيدگی ونيز فساد تدريجی پلاگ وبدنه جلوگيری مي كند.