• پمپ های بر اساس استاندارد موسسه نفت امریکا (API) به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

نکته: به طور کلی تجهیزاتی که در فراوری و پالایش نفت و گاز به کار می روند، تجهیزات فرایندی نامیده می شوند (Process Equipment).

 1. پمپ های سانتریفوژ یا گریز از مرکز                                                     API 610
 2. پمپ های جابجایی مثبت – رفت و برگشتی                                          API 674
 3. پمپ های جابجایی مثبت – حجم کنترل شده                                        API 675
 4. پمپ های جابجایی مثبت – دوار                                                         API 676

 

 

 • پمپ های بر اساس استاندارد سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

توجه: معروترین موارد در این استاندارد ذکر می شود.

 1. مشخصات فنی برای پمپ های سانتریفوژ Class II (برای انواع مصارف پمپ ها استفاده می شود و بسیار فراگیر است)                                                                                           ISO 5199
 2. مشخصات فنی برای پمپ های سانتریفوژ Class I (سختگیرانه ترین)            ISO 9905                                                                               
 3. پمپ های سانتریفیوژ برای صنایع گاز طبیعی، نفت و پتروشیمی              ISO 13709                                                                               
 4. اندازه و ابعاد پمپ  های سانتریفوژ که ساکشن آن ها در انتهای پمپ است (اندازه و ابعاد پمپ های استانندارد ISO 5199 را نشان می دهد)                                                   ISO 2858

در این استاندارد تعداد زیادی دسته بندی مربوط به پمپ ها وجود دارد که در جای خود حتما به آن ها اشاره می شود.

 

 • پمپ ها بر اساس استاندارد انجمن تست متریال امریکا (ASME)

                ASME: The American Society of Mechanical Engineers

 

 1. پمپ های سانتریفوژ افقی که ساکشن آن در انتهای پمپ می باشد و برای فراینهای شیمیایی می باشد                                ASME B73.1M
 2. پمپ های سانتریفوژ عمودی in-line برای فرایندهای شیمیایی                                                                                        ASME B73.2M