قبل از هر جوش بایستی سطوح اتو کاملاً تمیز شود . بدین منظور لازم است قبل از جوشکاری اصلی لوله ها ، یک بار جوش آزمایشی (Dammy Joist) صورت گیرد .

در جوش آزمایشی تمام اقدامات جوش اصلی تا مرحله پنجم صورت می گیرد و بدین ترتیب سر خمیری لوله که بر روی اتو چسبیده است عامل جدا شدن تمامی آلودگی ها و ذرات باقی مانده جوش های قبلی خواهد بود

بنابراین در صورتی که سایز لوله ها عوض شود مجدداً بایستی جوش آزمایشی انجام شود .

همواره صحت عملکرد ترموستات مربوط به اتو از طریق ترمومترهای دقیق دیجیتالی کنترل شود تا اطمینان حاصل شود دمای مورد نظر در اتو تامین می گردد .

به جز مواقعی که اتو در بین دو لوله قرار دارد . همواره این وسیله بایستی در غلاف مربوطه نگهداری شود تا از جریانباد ، گرد و خاک و خرابی محافظت شود .

فقط لوله هایی را میتوان تحت این نوع جوشکاری قرار داد که اولاً از نظر قطر و ضخامت برابر باشند و ثانیاً از نظر جنس کاملاً یکسان باشند.

همواره لازم است دو سر لوله های مورد جوشکاری که خارج از دستگاه هستند به وسیله درپوش های مربوط (Cap) پوشیده شوند تا از جریان سریع هوا و کوران جلوگیری شود چون در غیر این صورت سریع سرد می شود و معیوب خواهند بود .

بهتر است در زیر دستگاه جوشکاری بستر مناسب و تمیزی پهن شود تا آلودگی و ذرات مزاحم محیط اطراف مانع کار نگردند .