وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

1. ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺐ دار منجر به ایجاد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻲ ﺻﺎف، وﻟﻲ ﺷﻴﺐ دار ﺑﺎﻋﺚ متمرکز شدن ﮔﺮﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار دارد می شود و ﻫﻮاي ﺳﺮد در ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار دارد، ﺟﻤﻊ می ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻴﺐ ﺣﺮارﺗﻲ در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  اﻳﺠﺎد خواهد شد.

2. داﺷﺘﻦ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ

زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در آن اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻨﺎسبی ﺑﺮﺧﻮردار  ﺑﺎﺷﺪ؛  ﺑﻪ  ویژه در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎك ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺧﻴﺲ ﺑﻮدن ﺧﺎك ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زهکشی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ رﻳﺸﻪ، ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪن رﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻨﺪي رﺷﺪ ﮔﻴﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﻴﺮي در ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺷﻮد.

3. داﺷﺘﻦ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن، از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﮔﺮدد. آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﺎه، آب ﺷﻬﺮي، رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد. آب ﭼﺸﻤﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

4. وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ

اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ راه، ﺑﺮق و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ دارد. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺎز دورﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

5. نزدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺣﺪاث ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ جهت  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﺰات، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ  باشد.

6. جهت گلخانه

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر و ﺷﺪت ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎدﺧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازي و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﻪ اي را ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.