ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ 

ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃ این ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻳﺎ ﺗﮕﺮگ آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ؛ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﻧﺪارد عموما ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، 5-3 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل آن 50-20 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻴﺸﻪ، ﻧﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲدﻫﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ نور ﻣﺮﺋﻲ را، در ﺣﺎﻟﺘﻲ که ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 92-89 ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻳﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺠﺮ، ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ زﻣﺨﺖ و ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت یکسان در ﺗﻤﺎم محیط ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي دو ﺟﺪاره، داراي دو ﻻﻳﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 1/2-0.06 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ، ﻫﻮا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎب ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ و آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮ ﺷﻴﺸﻪ داراي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر آن، 92-90 اﻣﺎ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون آهن ، ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ از 88 درصد اﺳﺖ.

پوشش ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را در ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دارد و ﻣﻴﺰان ﻋﺒﻮر ﻧﻮر آن 90-%88 اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻧﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲدﻫﻨﺪ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آن ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎرﮔﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲشود. ﺑﺎ اضافه کردن ﻣﻮاد ﺟﺎذب اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ 4-3 ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، به شرﻃﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد و ﺗﮕﺮگ ﺳﺒﺐ ﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻮاد، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻃﻮل ﻣﻮج اﻳﻦ اﺷﻌﻪ، آن را ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ، داراي 11-3 درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎذب اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺟﺎذب اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ، ﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و دو زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺎﻧﻊ ﺿﻌﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺧﺮوج آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮي، در روز اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺷﺐ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ رود؛ اﻣﺎ ﺷﻴﺸﻪ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺑﺶ در ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻢ اﺳﺖ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﺮوج اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎزاﻳﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؛ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺣﺪود 50 درﺻﺪ ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ، ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻴﺸﻪ و در اﺳﻜﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و اﻛﺴﻴﮋن را ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺒﻮر دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و دي  اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺖ. رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺳﺮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﺮات آب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻲشود.

پوشش پلی وﻳﻨﻴﻞ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﻪ علت ﻋﻤﺮ زﻳﺎد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس بکار ﻣﻲ رود و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن 10 ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﮔﺮان ﺗﺮ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ و ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ، اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ بنابراین، ﻋﻤﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ اﺳﺖ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي وﻳﻨﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ را دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺒﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺷﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون  ﺑﻪ  ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ سخت

ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮاﻳﺪ )PVC در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ از اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ4 ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺗﺮ و ﻧﺼﺐ آن ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ اﺳﺖ و در اﺛﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ، ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺳﺒﺐ ﺗﻴﺮﮔﻲ و ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ آن ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا، ﻣﻴﺰان ﻋﺒﻮر ﻧﻮر از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ.

ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮجدار آن ﺑﻪ علت اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ، در ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻄﺢ آن ، در دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑـﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺻـﻔﺤﺎت ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در ﭘﻬﻨﺎي 1/3 و ﻃﻮل 7/3 ﻣﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ویژگی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي  ﻛﻮاﻧﺴﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ هستند.

پلی ﻛﺮﺑﻨﺎت و اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻻﻳﻪ اي و ﻣﺤﻜﻢ، ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 10 ﺳﺎل، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.  اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﺷﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻳﻮارهﻫﺎي اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﻔﺤﺎت اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 16-8 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺎﺑﻞ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎزك ﺗﺮ، ﺧﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺳﻘﻒ ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ. ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎي اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ و ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﺎن، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺼﻒ اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺸﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت، ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﺎت، نسبت ﺑﻪ ﻓﺸﺎر مقاوم اما ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

پلی اﺗﻴﻠﻦ دوﻻﻳﻪ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دوﻻﻳﻪ، ﺗﺎ 40درصد در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ، دو ﻻﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻲ از ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دوﻻﻳﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮس ﻫﺮ واﺣﺪ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت، در دو ﻃﺮف ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﻲ، ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺎردار ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺰي، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺟﺎذب اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﻴﺰان اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي دﻣﻴﺪن ﻫﻮا ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮد ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺑﻴﻦ دوﻻﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، 7/6-5/1 ﺑﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 13 ﺑﺎر، ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن زﻳﺎد دو ﻻﻳﻪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده شود. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺎﻳﺪ داراي درﻳﭽﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

جنس اسکلت گلخانه

ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭼﻮب، آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺟﻨﺲ اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ باید  ﺳﺒﻚ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ب -  ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ج- داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازي ﺑﺎﺷﺪ

د- ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

و-  ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻜﻠﺖ مناسب و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ

چوب: اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭼﻮب و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ آن از آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪازي زﻳﺎد اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎرچ ها اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻮب ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دوام ﭼﻮب، آن را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻔﺘﻨﺎت ﻣﺲ 2 درﺻﺪ آﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭼﻮب، ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان از ﺳﻢ ﺑﻮرات اﺳﺘﻔﺎده کرد؛ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ ﻛﺶ، ﭼﻮب را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﺎري از ﺟﻴﻮه و ﮔﺰﻳﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، از ﭼﻮب درﺧﺘﺎن ﺳﺪر، ﻛﺎج و ﺳﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

آهن اﻳﻦ ﻓﻠﺰ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻮﺑﻲ دارد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻮب اﺳﺖ. از آﻫﻦ ﺳﻴﺎه و آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه زﻧﮓ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ وﻟﻲ آﻫـﻦ ﺳﻴﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زود زﻧﮓ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺎ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﺳﭙﺲ بارنگ سفید رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺮد؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت پوسیده شده و در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎي آﻓﺘﺎب، زود داغ خواهد شد.ﺟﺴﻢ ﺳﻴﺎه باعث ذوب ﺷﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ روي اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺰاي اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﻮش دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻓﺎﻧﺘﺰي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻫﻦ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت آن ﻧﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻮب اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، آن را ﺑﺎ ﻓﻠﺰاﺗﻲ همچون آﻫﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮده و آﻟﻴﺎژ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.