گلخانه و اشکال گلخانه

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻴﺎه را در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ می کنند. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﮔﻴﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻴﺮون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺻﻼح نمایند. ﻋﻮاﻣﻠﻲ همچون ﻧﻮر، دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ در سطح مناسبی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن حداکثر ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻧﺮژي، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﮔﺮ ﺣﺠﻢ و ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻳﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭼﻮب در ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺑﺮروي ﺳﻘﻒ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮح ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌادل ﺑﻴﻦ نفوذ میزان ﻧﻮر، میزان مقاومت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

تطابق سازه گلخانه با نیازهای اقلیمی منطقه

در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﮔﻴﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ هستند. ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺘﺪل، ﺣﺎره اي، ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره اي و ﺧﺸﻚ ﻛﻢ ﺑﺎران ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺧﻠﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را هموار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

پی گلخانه

ﭘﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ. وزن اﺳﻜﻠﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ سبک است بنابراین، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن آن در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي ﺑﺎد، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻛﻤﺎنﻫﺎ بر اثر ﻧﻴﺮوي ﺑﺎد از ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ارتفاع گلخانه

ﺑﺎزده ﺗﻬﻮﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ درﻳﭽﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﻘﻒ و دﻳﻮاره ﺟﺎﻧﺒﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎزده ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺮاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، زﻳﺮا ﺑﺎزده ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎد را ﺑﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻗﺪرت اﺟﺰاي ﺳﺎزه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﺮارﺗﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﻴﺎز ﺣﺮارﺗﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ میشود.

شیب سقف گلخانه

زاوﻳﻪ ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارد ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از دو ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ دارد:

  1.  ﻫﺮ ﭼﻪ زاوﻳﻪ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
  2.  زاوﻳﻪ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، در ﻣﻴﺰان رﻳﺰش ﻗﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴزان ﺑﺨﺎر آب ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ زاوﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان رﻳﺰش ﻗﻄﺮات آب ﻛﻤﺘﺮ است.

گلخانه A شکل

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﭘﻬﻨﺎي دو ﻃﺮف ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺷﻴﺐ دو ﻃﺮف ﺳﻘﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ 55-35 درﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ، ﻛﻪ ﺑﺎرش ﺑﺮف زﻳﺎد اﺳﺖ، ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺮف ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از روي آﻧﻬﺎ سر ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ رﻳﺰد.

ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ  دوﻃﺮﻓـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻴﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ      ﻫـﺎي دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺳﻘﻒ آن از دو ﺷﻴﺐ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 5ب(.

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، از ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲﺷﻮد.

در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ دو ﺷﻴﺐ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن، ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻴﺐ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي وارد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪه و از اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 25 و 65 درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، میزان ﻧﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﺳﻘﻒ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 25 و 55 درﺟﻪ اﺳﺖ. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﻃﺮﻓﻪ و ﻧﻴﻤﻪ دوﻃﺮﻓﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ واﺣﺪي ﻳﺎ ﺑﻪ  ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺣﺪاث کرد. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻋﺮض 9/1-6/1 ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد استفاده قرار میگیرد.

گلخانه نیمه استوانه ای یا کوانست

ساختار این ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ها ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﻮس180درﺟﻪ دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻗﻮسﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه، ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻧﻮع دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دﻳﻮاره ﻋﻤﻮدي دارد و ﺷﻴﺐ ﻗﻮس ﻫﺎي آن، ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون دﻳﻮاره ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ.

گلخانه های قوسی نوک دار

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﻃﺮﻓﻪ داراي ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺳﺘﻮن در زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎج ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ دو ﻻﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﻤﺎن ﻫﺎي دوﻃﺮف ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎج ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺰﺑﻮر،  ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ؛ داراي دﻳﻮار ﻋﻤﻮدي و داراي دﻳﻮار ﺷﻴﺐ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي دﻳﻮار ﺷﻴﺐ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي دﻳﻮار ﻋﻤﻮدي، اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮات آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرام ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دو ﻃﺮف ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از رﻳﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.

گلخانه های ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻚ

گلخانه هایی که ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ دوﻃﺮﻓﻪ، ﺗﻮﻧﻠﻲ و ﻗﻮﺳﻲ ﻧﻮك دار را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ واﺣﺪي و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از ﻃﻮل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ آن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﻮي و ﭘﺸﺘﻪ اي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺎودان ﻫﺎ ﻫﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮي ﻳﺎ زﻫﻜﺶ، ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎران ﻳﺎ ﺑﺮف ذوب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﻮار ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺰرگ و واﺣﺪ اﺳﺖ.