ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ بسیاری همچون ﻧﻮر، دﻣﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، آب، دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ، آﻓات و بیماري ﻫﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ بر رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ می­گذارد. ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از طریق مدیریت گلخانه امکانپذیر است. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه  رﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ.

در بسیاری از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان، بر تمام ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر دقیق ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و تنها دﻣﺎ و ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ بایستی ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻨﺘﺮل شود. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اثر ﻣﻲ ﮔﺬارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻛﻮﺗﺎه یا ﺑﻠﻨﺪ بودن سازه، ﻃﺮح ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه اشاره نمود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ از زﻣﺎن اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد. گروه پارسی کار از ابتدای احداث گلخانه همراه و مشاور شما خواهد بود.

محاسن کشت های گلخانه ای

*اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ

درﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي حداکثر کشت و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ ﻫﺎي زراﻋﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي وسیعی ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري زﻳﺎدي در ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪود، اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، 4000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ 3000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي دوازده ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ در حالیکه در ﻛﺸﺖ ﻫﺎي زراﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋﺖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻزم اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ زﻣﻴﻦ و ﺣﺘﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

*ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

 در ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ می نماید؛ ﻣﺜﻼً ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺗﺎ 10 ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺰي ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻀﺎي آزاد اﺳﺖ.

*ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﻳﺎ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي مناطق ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺜﻞ ﻣﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، آﻧﻬﺎ را ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داراي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮاي صاحبانﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

* ﭘﻴﺶ رﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل

ﭘﻴﺶ رس ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ جهت رشد ﮔﻴﺎه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻀﺎي آزاد، رﺳﻴﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻋﺎﻳﺪ صاحبانﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

* ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار

بعضی از ﮔﻞ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي مناسبت های ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﮔﻞ بدهند و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ روزها، ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮي و ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان زﻣﺎن ﮔﻞ دﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد بطور مثال گیاه  آزاﻟﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي، زﻣﺎن ﮔﻞ دﻫﻲ آن ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﻣﻲ ﺗﻮان زﻣﺎن ﮔﻞ دﻫﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز، ﮔﻞ داده و ﺑﺮاي ﻓﺮوش آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

* اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

با ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، می توان ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ  مثل ارﻛﻴﺪه، آﻧﺘﻮرﻳﻢ، رز، ژرﺑﺮا و ﻏﻴﺮه را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻓﺮاﻫﻢ نمود. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺮون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي آزاد ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ.

*اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و صرفه جویی در ﻣﺼﺮف آب

در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق، در ﺷﺮاﻳﻂ داﺧل ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺮون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺮون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ است.