ارزیابی‌های زیادی در زمینه تاثیر دما روی استحکام عملکرد و ویژگی LTHS پلی‌اتیلن انجام شده است. نتایج بدست آمده، علاوه بر اینکه نشان داده‌اند که ماده بصورتی متفاوت تحت تأثیر دما قرار خواهد گرفت، بلکه بیانگر این هستند که در بازه دمایی تقریباً 30 درجه فارنهایت (17 درجه سلسیوس کمتر و بیشتر از دمای پایه 73 درجه فارنهایت (23 درجه سلسیوس))، تأثیر دما بطور معناداری تقریباً ثابت است، بطوریکه می‌توان برای جبران این اثر، از مجموعه‌ای از ضرایب جبرانی دما استفاده کرد. این ضرایب در جدول A.2 لیست شده‌اند.

همچنین راهنمای بدست آوردن یک ضریب خاص برای جنس لوله‌ ای خاص در دمای بالای 100 درجه فارنهایت (38 درجه سلسیوس)، در ضمیمه آمده است. برای بدست آوردن این مقدار لازم است که ماده پلی‌ اتیلنی که لوله از آن ساخته شده است، علاوه بر شرایط عمومی لوله‌های مورد استفاده در کاربردهای تحت فشار که شامل HDB آن‌ها در دمای پایه 73 درجه فارنهایت (23 درجه سلسیوس) می‌شود، دارای مقدار HDB پیشنهادی برای دماهای بالای 100 درجه فارنهایت (38 درجه سلسیوس) نیز باشد. اینگونه اطلاعات را می‌توان از شرکت تأمین کننده لوله و یا در صورتی که نامگذاری تجاری لوله مشخص باشد، با استفاده از نسخه فعلی گزارش شماره TR-4 مؤسسه PPI بدست آورد.

استاندارد ها

در برخی استانداردها، کدها و راهنماهای مختص به کاربردهای خاص، ضرایب جبران دمایی فهرست شده‌اند که یا مختص ماده پلی‌اتیلنی مورد استفاده در آن کاربرد خاص هستند و یا با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی بدست آمده‌اند که فقط مختص آن کاربرد خاص می‌باشد.

بعنوان مثال، در شبکه‌های توزیع آب، در تمام طول سال حداکثر دما به سیستم اعمال نمی‌شود و دمای کاری در فصول مختلف متفاوت است. بنابراین در راهنماها و استانداردهای AWWA، ضرایب جبران دما نسبت به حداکثر دمای کاری اعمال می‌شوند – که با دمای اعمال شده به سیستم تفاوت دارد – و در مقادیر ضرایب جبرانی دما باید این مسئله مد نظر قرارگیرد، زیرا تغییرات فصلی موجب می‌شود میانگین دمای کاری تا حدی پایین تر از حداکثر دمای اعمال شده باشد.

در جدول A.2 فرض شده است که دماهای ارائه شده بطور پیوسته اعمال شده باشند. بنابراین اگر استاندارد، کد یا راهنمایی شامل ضرایب جبران دمایی یک کاربرد خاص باشد، استفاده از مقدار ضرایب جدید بر ضرایب ارائه شده در جدول A.2 اولویت خواهد داشت.

تاثیر دما بر استحکام عملکرد لوله پلی اتیلن